Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities


1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen Algemene Voorwaarden) wordt verstaan
onder:


1.2 ”Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Footballskills

Drenthe en opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van
Footballskills Drenthe.


1.3 ”inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website ”www.footballskillsdrenthe.nl


1.4 ”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met
Footballskills Drenthe aangaat.


1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Footballskills Drenthe en opdrachtgever ter zake van
een of meer door Footballskills Drenthe ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer te verlenen
diensten.


1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door Footballskills Drenthe – ter zake een met
opdrachtgever gesloten overeenkomst – te verlenen diensten.

2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Footballskills Drenthe gedane
aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

 

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de
Opdrachtgever wordt door Footballskills Drenthe uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene
Voorwaarden gelden slechts indien Footballskills Drenthe daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de
Overeenkomst prevaleren de laatste.

 

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn
met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven
worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Betaling

 

3.1 De betaling is pas definitief, indien klanten het totale inschrijfgeld hebben overgemaakt op het
bankrekeningnummer van Footballskills Drenthe.

 

3.2 Bij niet tijdige betaling behoudt Footballskills Drenthe zich het recht voor de Overeenkomst te
annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de
Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

4. Instructies en gedragsregels


4.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Footballskills Drenthe ter
bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de
gedragsregels te respecteren welke door Footballskills Drenthe nageleefd wenst te zien tijdens het
verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.


4.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering
van de Overeenkomst door Footballskills Drenthe in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door
Footballskills Drenthe van (voortzetting van) de activiteit(-en) worden uitgesloten. Alle daaruit
voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.


4.3 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor,
tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering
volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van
moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden
verhaald op de betreffende deelnemer.

5. Aansprakelijkheid van de Footballskills Drenthe

 

5.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Footballskills

Drenthe behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Footballskills Drenthe onder persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Footballskills
Drenthe, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

 

5.2 Footballskills Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-)
verzekeringen van derden die door Footballskills Drenthe bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn
betrokken.

 

5.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid
van Footballskills Drenthe beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van
haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 

6.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Footballskills Drenthe en/of
enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet
naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

 

6.2 Opdrachtgever zal Footballskills Drenthe vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding
van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten
en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

7. Overmacht/Wijziging/Annulering vakantie activiteit

 

7.1 Indien Footballskills Drenthe door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor
haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Footballskills Drenthe
gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder
dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.

 

7.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende
aanmeldingen voor deelname aan een voetbal activiteit. Hiervan is sprake indien het aantal
inschrijvingen minder bedraagt dan 30 deelnemers per kamp of cursus.

 

7.3 Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van
het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer
het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de
mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website
www.footballskillsdrenthe.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele
afgelaste activiteiten worden ingehaald. Footballskills Drenthe is vrij in de bepaling wanneer deze
activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat
een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij
geen recht op restitutie.

 

8. Annulering door Opdrachtgever

 

8.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, per adres op Klaverstraat 3 , 9411 GC te Beilen,
waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit
artikel.

 

8.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening

gebracht:

– tot 8 weken voor aanvang 25% van de gehele deelnamesom;
– tot 4 weken voor aanvang 50 % van de gehele deelnamesom
– tot 14 dagen voor aanvang 75% van de gehele deelnamesom
– meer dan 7 dagen voor aanvang 90% van de gehele deelnamesom
– minder dan 7 dagen voor aanvang 100% van de gehele deelnamesom

 

8.3 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen.

 

8.4 Indien er sprake is van een actie waarbij Deelnemer aanspraak kan maken op door Footballskills
Drenthe en/of door sponsoren aangeboden kleding, materialen en of andere (vorm van) zaken, dan
vervalt dit recht voor de Deelnemer indien Deelnemer om wat voor reden dan ook de aanmelding en
of deelname aan de activiteit waaronder deze actie valt, annuleert en of niet deelneemt.

9. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer

9.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het evenement
additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een ongevallenverzekering in zijn reservering te
laten aanbrengen.

9.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene
Voorwaarden.10. Gevonden voorwerpen

10. Gevonden voorwerpen

 

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog 7 dagen door Footballskills
Drenthe bewaard.

11.Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

 

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

12. Foto’s/video’s

 

Alle audio en/of visuele opnames door Footballskills Drenthe ten tijden van diens activiteiten
gemaakt zijn automatisch eigendom van Footballskills Drenthe. Bij aanmelding voor welke activiteit
dan ook geeft men Footballskills Drenthe het recht beelden te gebruiken voor commerciële en
promotionele doeleinden van Footballskills Drenthe. Ook geeft u automatisch toestemming om
opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit
voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan Footballskills Drenthe.

13. Overig

 

13.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen
contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen
of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.

 

13.2 Footballskills Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten (voortvloeiend uit) acties
waarbij de Deelnemer aanspraak kan maken op of heeft, op een door één of meerdere sponsoren
aangeboden kleding, materiaal, en of andere (vorm van) zaken. Deze kosten zijn niet verhaalbaar op
Footballskills Drenthe.

 

13.3 De door de sponsoren aangeboden kleding zullen bedrukking en andere vorm van reclame
bevatten naar eigen inzicht, formaat, indeling en wens van de sponsoren. De Deelnemer kan hierbij
geen verwijt, aanspraak, recht hebben/maken op enige vorm van alternatieve kleding/vergoeding en
kan Footballskills Drenthe hier niet voor verantwoordelijk/aansprakelijk stellen.

 

13.4 Footballskills Drenthe heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een speler te
weigeren/niet te laten deelnemen aan een activiteit.

 

13.5 U geeft toestemming dat de gegevens die u invult in de formulieren, te vinden op onze website,
ook aangeboden mag worden aan één of meerdere sponsoren/bedrijven/partijen die de activiteiten
van Footballskills Drenthe, op welke manier en welke vorm dan ook, mogelijk maakt